skraldVi er alle glade for et rent Store Hus.

Desværre henstilles der mange effekter rundt omkring i bebyggelsen, hvilket IKKE er tilladt.

Det kan være af midlertidig karakter og dreje sig om en time eller to, men desværre er mange af effekterne almindelig dagsrenovation, der ikke er blevet afleveret i skaktrøret eller effekter til containergården, og bliver derfor ikke fjernet.

Ejendomskontoret bruger meget tid på at finde frem til de ansvarlige, og det er tidskrævende - og tiden kunne bruges på tiltag andre steder.

Kan hensatte effekter på fællesarealerne henføres til en bestemt adresse, vil der blive sendt en regning på min. kr. 200,00 pr. genstand/pose.

Beløbets størrelse er besluttet af beboerne i Store Hus.

Download sorteringsanvisning her

Som beboer i Store Hus kan du sørge for, at dit affald bliver genbrugt korrekt ved at følge disse anvisninger.

Når du skal af med affald, anvises du til tre steder i Store Hus, hvor du på ansvarlig vis kan komme af med dit affald.

 • CONTAINERGÅRDEN
 • SKAKTRØRENE
 • GLAS- OG PAPIRCONTAINERNE PÅ P-PLADSEN
 • Bioaffald i containerne ved ramperne i opgang 2 og 4

Der er strenge krav til sortering i containergården, som skal overholdes.

Både af hensyn til miljøet men også af hensyn til forbuddet mod at få afhentet skraldet.

Sorterer du ikke korrekt, bliver skraldet nemlig ikke afhentet af Hvidovre Kommune.

Hvis andre skal sortere affaldet for dig, vil andre vigtige opgaver i Store Hus ikke blive udført med ringere beboerservice til følge.

Derfor er det meget vigtigt, at du sorterer korrekt, så Store Hus kan fokusere på fremadrettede forbedringer og god beboerservice.

 

CONTAINERGÅRDEN

Der er opsat containere til brug for :

 • brandbart
 • pap
 • keramik, porcelæn og PVC (ikke glas)
 • jern og metal
 • lysstofrør og sparepærer (ikke alm. pærer)
 • batterier

Der er bure til :

 • elektronik
 • brandfarligt affald?

Der er anviste steder til :

 • fjedermøbler
 • hårde hvidevarer
 • spejle, store glasgenstande og marmor

Brandbart

Den store vipcontainer bagest i containergården skal kun bruges til brandbart affald - og er derfor aflåst af Ejendomskontoret for at sikre dette.

Du kan henstille brandbart affald ved siden af vipcontaineren i en gennemsigtig pose, og en servicemedarbejder vil herefter sørge for at lægge det i vipcontaineren.

Hvad er brandbart?

Brandbart er alt, du kan brænde, og som du ikke kan sortere korrekt andre steder i containergården, i skaktrørene eller i containerne på p-pladsen.

Før du beslutter dig for om noget er brandbart, er det vigtigt, at ved præcis, hvordan du sorterer dit affald. Så læs endelig videre.

Pap

Papcontainerne til højre for indgangen skal kun bruges til pap og er derfor aflåste. Forrest på containerne er der en åbning, så der er mulighed for at komme af med sammenfoldet pap.

Er der ikke plads til mere pap i containerne, skal du hensætte dit sammenfoldede pap op ad papcontainerne.

Keramik, porcelæn og PVC

Containeren til keramik, porcelæn og PVC er placeret til højre for indgangen

Hvad er keramik, porcelæn og PVC?

Keramik og porcelæn kender de fleste, men der kan være tvivl, om nogle glasgenstande også kan være keramik eller porcelæn m.v. Men glas er ikke keramik eller porcelæn og skal ikke behandles som sådan. PVC kan være legetøj, sygehusartikler så som blodposer og slanger, regnsfrakker, gummistøvler, badebolde, ringbind, badeforhæng m.v.. Plastik er som oftest ikke PVC og skal i vipcontainer.

Jern og metal

Jern og metalcontaineren findes til højre for indgangen af containergården. Fastmonteret plastik på jern- og metalgenstande må godt lægges i containeren.

Lysstofrør og elsparepærer

Container til lysstofrør og elsparepærer er blå. Både hele og ødelagte rør og elsparepærer skal i beholderen. Dog må almindelige glødepærer ikke komme i beholderen, da disse skal afskaffes gennem skaktrørene.

Batterier

Alle husholdningsbatterier kan komme i den røde beholder til højre for indgangen. Store batterier skal stilles ved siden af, og en servicemedarbejder vil herefter sørge for at fjerne dem og opbevare dem på ansvarlig vis i aflåst brandsikret skab.

Elektronik

Elektronikaffald til venstre for indgangen skal sorteres i to bure

 • venstre bur er til stort elektronik, herunder skærme, PCer, fjernsyn m.v.
 • højre bur er til alt andet elektronik

Brandfarligt affald

Til højre for indgangen i containergården findes et bur, hvor du kan sætte dit brandfarlige affald. En servicemedarbejder vil herefter sørge for at fjerne det og opbevare det på ansvarlig vis i aflåst brandsikret skab.

Hvad er brandfarligt affald?

Brandfarligt affald kan være malerbøtter med terpentinbaseret maling i, dunke med væsker eller med følgende advarsler :

Almindelige rengøringsmidler til husholdningsbrug er IKKE brandfarlige væsker.

Fjerdermøbler og hårde hvidevarer

Til venstre ved vipcontaineren er der afsat plads til disse genstande. Her vil du også kunne placere marmor og store glasgenstande.

 

SKAKTRØRENE /dagrenovation

Skaktrørene er kun lavet til dagrenovation og må ikke bruges til anden form for affald.

Dagrenovation må ikke hensættes ved skaktrørene, i containergården eller på andre fællesområder.

Hvad er dagrenovation?

Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige og det farlige affald fra. Papir, pap, glas, kemikalier, porcelæn, metal m.v. er altså ikke dagrenovation. Det betyder, at alt der ikke kan placeres i containergården og i containerne på p-pladsen, som oftest er dagrenovation.

Dagrenovation er bl.a. fordærvelige varer og lettere affald fra husholdninger, herunder bl.a. mindre emballage, papir, plastikposer, potteplanter m.v.

 

Bioaffald

Det må komme i din grønne bioaffaldsspand
 • Madaffald, råt og tilberedt
 • Ris, pasta og morgenmadsprodukter
 • Kød, fisk, ben og knogler
 • Brød og kager
 • Frugt og grøntsager
 • Sovs og fedt
 • Pålæg
 • Æg og æggeskaller
 • Nødder og nøddeskaller
 • Kaffegrums og kaffefiltre
 • Teblade og tefiltre
 • Brugt køkkenrulle
 • Afskårne blomster

Husk at madaffald altid skal afleveres i de udleverede bioposer, og du skal binde knude på dem for at minimere lugtgenerne. Er dit bioaffald meget vådt, kan det være en god idé at bruge 2 poser.

 

GLAS- OG PAPIRCONTAINERNE PÅ P-PLADSEN

Glas og flasker skal i glascontainerne.

Syltetøjsglas m.v. skal afmonteres metallåget, der hører til under jern og metal i containergården.

Aviser, ugeblade, reklamer, tidsskrifter, magasiner, kataloger, telefonbøger, rudekuverter, breve, fotokopier m.v. skal i papircontainerne

Karton, mælkekartoner, bøger, vådt papir og plastbelagt papir må ikke lægges i papircontainerne, men skal i vipcontaineren med brandbart affald i containergården.

imagesDownload i PDF her.

Du må ikke bore huller hverken i fuger eller i fliser.

Det skyldes, at badeværelset i bruseafsnittet er renoveret efter nogle særlige vigtige håndværksmæssige metoder, fordi tætheden for vandgennemtrængning bag fliserne skal bevares fuldstændig tæt.

Den vandtætte membran, som fliserne er sat op på, må ikke gennembores med skruer eller andet til eventuelt badeforhæng eller andre ophæng i brusedelen.

Du må heller ikke bore i gulvklinkerne, da risikoen for vandnedsivning derved vil være til stede.

Sker dette alligevel, vil du blive opkrævet for udgiften til reetablering af forholdene samt for følgevirkningerne af skaden.

Download PDF af husorden herimages

 

1. Antenner

1.1. Tilslutning til fællesantenne skal foretages med originale kabler og stik, ellers er der risiko for, at du kommer til at ødelægge hele ejendommens antenneanlæg. Du kan blive erstatningsansvarlig, hvis du foretager tilslutning i strid med reglerne.

Hvis du er i tvivl, så kontakt Ejendomskontoret.

1.2. Udvendige antenner, loftsantenner og paraboler må kun sættes op efter skriftlig tilladelse fra Ejendomskontoret. Ansøgningen kan afhentes på Ejendomskontoret.

2. Affald

2.1. Affald i containergården skal placeres i de dertil indrettede containere, bure eller på anviste pladser efter afdelingens nærmere fastsatte regler. Ved indgangen til carportene er opstillet genbrugscontainere til flasker og papirer.

Hvis du er i tvivl, så kontakt Ejendomskontoret.

2.2. Dagsrenovationslignende affald skal udelukkende afleveres i affaldsskakten i skatrummene på hver etage.

Af hygiejniske grunde skal dette affald pakkes ned i lukkede affaldsposer, inden du smider det ud. Husk at lukke låget til affaldsskakt af hensyn til lugt og skadedyr.

Affaldsposerne omdeles i postkasserne af Ejendomskontoret.

2.3. Skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind i f.eks. aviser.

2.4. Bolig og altan må ikke benyttes til opmagasinering af affald.

3. Altan/karnap

3.1. Opbevaring af pulterrumslignende effekter på den inddækkede altan skal ske under hensyntagen til naboer og omgivelser. Det betyder bl.a., at der ikke må opbevares genstande så højt, at det kan ses udefra.

3.2. Der må ikke grilles på altanerne. 

4. Forsikringer

4.1. Vinduer i boliger skal altid være forsynede med hele ruder.

Store Hus har en forsikring, der dækker bygningerne. Den dækker dog ikke hærværk. Denne forsikring dækker ikke skader på dit indbo, glas og kumme. Du bør derfor i egen interesse selv tegne en husstands- og ansvarsforsikring. 

5. Fællesarealer 

5.1. Alle områder i og omkring Store Hus skal fremstå i ryddelig og pæn stand, og det skal du som beboer bidrage til. Det er dit ansvar at sørge for, at der er ryddeligt på fællesarealerne.

Undlader du at rydde op efter dig selv, vil oprydningen ske på din regning.

5.2. På de indvendige fællesarealer må intet henstilles ellers parkeres. Ejendomskontorets personale har til enhver tid ret til – og uden varsel – at fjerne disse genstande. Oprydningen vil ske på din regning.

Undlader du at rydde op efter dig selv, f.eks. dagsrenovationslignende affald, eller har du rodet i efterladt affald og spredt det over et område, vil Ejendomskontoret udstede en regning til dig pr. gang / pr. pose/ pr. genstand eller pr. forseelse.

Beløbet er p.t. min. kr. 200, men kan være højere afhængig af mængden.

5.3. På fællesarealer må du ikke opbevare eller bruge genstande, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for bygninger og/eller de andre beboere i ejendommen.

5.4. Det er ikke tilladt at tegne og male på vægge og mure.

5.5. Det er ikke tilladt at ryge på indendørs fællesarealer. Dog er det tilladt at ryge på svalegangene.

5.6. Det er ikke tilladt at cykle på indendørs fællesarealer eller gangstier. Det er ligeledes ikke tilladt at cykle gennem indgangsarealerne ved elevatorerne.

5.7. Beboervaskeriiet betjenes med et kortsystem og alle, som bor i afdelingen og er fyldt 15 år, har adgang til at benytte vaskeriet. De på vaskeriet opsatte regler skal til enhver tid følges. Benyttelse af vaskeriet og dets maskiner sker på eget ansvar.

6. Husdyr

6.1. Beboerne i Store Hus har vedtaget, at det kun er tilladt at holde én kat.

6.2. Det er ikke tilladt at holde hund, herunder at have besøg af hunde eller hunde i pleje, og det er derfor heller ikke tilladt at have hund med i elevatorerne eller andre steder i afdelingen.

Det er tilladt at holde servicehund.

6.3. Du må ikke anskaffe dig en kat, før du har fået tilladelse til husdyrhold fra Ejendomskontoret. Ansøgning kan afhentes på Ejendomskontoret.

7. Hårde hvidevarer

7.1. For at få det fulde udbytte af de hårde hvidevarer, der måtte følge med boligen, bør du sætte dig grundigt ind i brugsanvisningen. Spørg Ejendomskontoret hvis du er i tvivl.

7.2. Hvis en skade skyldes, at du har betjent eller misbrugt udstyret, skal du selv betale for at det bliver repareret af en autoriseret håndværker.

7.3. Alle uregelmæssigheder ved hårde hvidevarer, der følger med boligen, skal du melde til Ejendomskontoret, så snart du opdager dem.

7.4. Du må gerne installere egen vaskemaskine, opvaskemaskine og kondenstørretumbler i din bolig, hvis arbejdet bliver udført fagligt forsvarligt af en autoriseret momsregistreret håndværker.

7.5. Inden du påbegynder arbejdet, skal du søge om tilladelse hos Ejendomskontoret, da tilladelsen til installationen/-erne ellers ikke gives.

7.6. Når arbejdet er udført skal driftspersonalet godkende de installerede hårde hvidevarer.

7.7. I tilfælde af fejlinstallation, misbrug eller følgeskader vil du blive gjort erstatningsansvarlig og skal betale for udbedring af skader.

7.8. Nedtagning af egne hårde hvidevarer er et krav ved fraflytning. Installationen skal frakobles, og vaskemaskine og/eller opvaskemaskine og/eller kondenstørretumbler skal fjernes fra lejligheden. 

8. Indeklima og skimmelsvamp

8.1. I Store Hus er der risiko for fugtdannelse og svampeangreb, bl.a. når du ikke lufter ud. Det er skadeligt for dit helbred og ødelægger bygning, træværk, tapet og maling. Luft derfor gerne ud 2 gange dagligt af 5-10 minutter, da stillestående luft i boligen optager fugt og bliver iltfattig.

8.2. Skimmelsvampe kan kun vokse, hvor der er fugtigt. Så al forebyggelse af skimmelsvamp begynder med at holde boligen tør. 

Du kan begrænse fugtproblemer ved at sørge for, at temperaturen aldrig kommer under 14 Celcius-grader.

Dine vægge kan blive særligt kolde bag møbler og dine gulve lige sådan. Sørg derfor for, at luften kan cirkulere bag møblerne, og stil ikke møblerne for tæt på væggen.

Skyldes skimmelsvampen årsager, du selv har været med til at forårsage, skal du som beboer skraks rette op på forholdene og selv udføre og bekoste opretningen.

9. Klage

9.1. Inden du vælger at klage over en anden beboer, er det en god idé at tale med vedkommende om, hvad du oplever, og hvordan du føler dig generet.

Hvis du ønsker at klage over en anden beboer, skal du fremsende en skriftlig klage til Ejendomskontoret.

9.2. Det er Ejendomskontoret, der behandler klager over andre beboere, der ikke overholder husordenen. Fortsætter du med at være generet af en anden beboer, kan du derfor klage til Ejendomskontoret, som skal påse, at husordenen bliver overholdt.

9.3. Ejendomskontoret kan påtale forholdet over for den beboer, der ikke overholder husordenen og pålægge denne at indrette sig efter den gældende husorden.

9.4. Rette beboeren, der overtræder husordenen, sig ikke efter påbuddet fra Ejendomskontoret, kan denne sende sagen videre til behandling i boligforeningens administration, der vurderer, om sagen skal indbringes for beboerklagenævet, eller om der kan ske opsigelse eller ophævelse af lejemålet.

10. Kælderrum

10.1. Der må kun opbevares indbo i dit kælderrum, og dette skal ske inden for dit indhegnede område.

10.2. Tildelte kælderrum skal vedligeholdes i samme omfang som andre dele af lejemålet.

10.3. Disse rum er ofte indrettet i den sikringsrum, som er påkrævet i lovgivningen. Det betyder, at afdelingen med kort varsel kan kræve rummene ryddet. Rummene skal altid - også selv om de er tomme - være aflåste.

10.4. Kælderrum må aldrig benyttes som opholds- og soverum.

11. Maskiner

11.1. Benyttelse af maskiner skal altid ske under størst mulig hensyntagen til de øvrige beboere og ejendommen. Maskiner, der kan medføre støjgener for naboer, skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest muligt, og må kun foregå på følgende tidspunkter :

- Hverdage mellem kl. 9:00 - 19:00

- Lørdage mellem kl. 9:00 - 16:00

- Søn- og helligdage kl. 9:00 - 12:00

12. Musik m.v.

12.1. Benyttelse af musikanlgæg, fjernsyn, instrumenter eller andre former for lydgengivere skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Dette gælder såvel i boliger, i selskabslokalet som udenørs og på afdelingens fællesområde.

Al støjende adfærd skal ophøre senest kl 22:00.

13. Parkering

13.1. Parkering af personbiler, varebiler og motorcykler må kun ske på optegnede parkeringspladser og ingen andre steder. Lastvogne (biler over 3,5 t) og ikke-indregistrerede køretøjer må ikke efterlades eller stå på afdelingens område.

13.2. Campingvogne må ikke henstilles på afdelingens område. Angængere/trailere må ikke parkeres uden tilladelse. Der skal ansøges på Ejendomskontoret. Parkering af trailere er kun for afdelingens beboere. Anhængere/trailere og lignende må kun holde på afdelingens mråde på de af EJendomskontoret anviste pladser.

13.3. Cykler må kun parkeres i cykelkældrene eller i den opsatte cykelstativer på udendørs fællesarealer. Knallerter må kun parkeres i de aflåste rum på parkeringspladsen. Det er således ikke tilladt at parkere knallerter eller andre motoriserede køretøjer i cykelkældrene, kælderrummene eller ved cykelstativerne og på græs- og stiarealerne.

13.4. Det er ikke tilladt at have brændstofsdrevne køretøjer medi elevatoren.

13.5. Ejendomskontorets personale har til enhver tid ret til - og uden varsel - at fjerne ulovligt henstillede eller parkerede cykler, barnevogne, klapvogne, indkøbsvogne, knallerter m.v.

14. Postkasser

14.1. Du har pligt til at tømme din postkasse.

15. Skadedyr

15.1. Hvis du ser eller hører skadedyr på afdelingens område, f.eks. mus, rotter, kakerlakker og lignende skal du straks meddele det til Ejendomskontoret.

15.2. For at mindske risikoen for skadedyr må du ikke henkaste affald eller fodre fugle, katte eller andre smådyr.

16. Skiltning

16.1. Navneskilte må kun sættes op i den udførsel, der er godkendt af Ejendomskontoret.

17. VVS-installationer og afløb

17.1. Er VVS-installationerne i sin boliig i stykker og/eller utætte, skal du straks melde det til Ejendomskontoret.

17.2. Utætte vandhaner eller cisterner medfører ofte et stort merforbrug af vand, der både er dyrt og bealster miljøet. Derudover kan vandhaner, der er i stykker, være en lydmæssig gene for andre beboere.

Hvis dine vandhaner og dit toilet ikke fungerer optimalt, skal du straks kontakte Ejendomskontoret, som vil tage stilling til, om det er defekt og skal repareres eller skiftes ud.

Manglende indberetning kan medføre, at du gøres ertatningsansvarlig for det tab, som afdelingen kan blive påført som følge heraf.

17.3. For at undgå tilstopning af afløbsrør, skal du være varsom med, hvad du skyller ud i vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende skal i skraldespanden og må ikke kommes i toilettet.

18. Ødelæggelse og hærværk

18.1. Du har ansvar for skader på ejendommen, som er begået af dig, medlemmer af din husstand eller dine gæster. Hvis dette sker, vil du blive gjort erstatningsansvarlig, og du vil i den forbindelse modtage erstatningskrav fra afdelingen.

19. Ændringer til husordenen

19.1. Anvisninger til Ejendomskontorets personale skal følges af alle.

Beboerne i Store Hus kan ved stemmeflerhed på et beboermøde vedtage ændringer til husordenen.

19.2. Denne husorden, gældende for Store Hus, træder i kraft pr. 1. oktober 2013.

Afslutning

Du skal som beboer i Store Hus aktivt bidrage til at husordenen overholdes. Det er i alles interesse, at vi bor i tryge rammer og efterlever husordenen. Den er udarbejdet for beboerne og har til hensigt at skabe ro, tryghed og tilfredshed for alle.

Idet Ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt, har de pligt og ret til at påtale gældende bestemmelser. Dette sker normalt mundtligt og gentages skriftligt, hvis forholdene ikke bliver rettet.

Når du modtager vejledning og henstillinger fra Ejendomskontoret under henvisning til boligoverenskomst (lejekontrakt), vedtægter eller husorden har du pligt til at efterkomme dem uden ophold og inden for den frist, som afdelingen sætter for at bringe forholdene i orden.

Manglende overholdelse af husordenen kan i sidste ende medføre opsigelse/ophævelse af lejemål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Download folder om "Godt indeklima" her.

Her er et par gode råd til dig, der gerne vil have en behagelig varme og et sundt indeklima.

Oplevelsen af en god og behagelig varme hænger sammen med luftfugtighed og træk.

Derfor et par gode råd til dig, der gerne vil have en behagelig varme og et sundt indeklima.

Gode varmeråd

Stil alle radiatorer på samme trin.

Det er sværere at varme rummene op, hvis én radiator skal opvarme flere rum.

Hvis du vil have det køligere i f.eks. soveværelset, så sørg for at holde døren lukket til værelset.

Dæk aldrig radiatorer til med gardiner eller tæpper og stil ikke møbler direkte op ad, så kan den ikke varme ordentligt.

Den anbefalede temperatur er mellem 18 og 21 grader. Nogle vil dog gerne have det lidt varmere i f.eks. stuen.

Luk radiatorerne, når du lufter ud.

Godt indeklima

Vi trives bedst i frisk luft. Stillestående luft i boligen optager bl.a. fugt og bliver iltfattig.

For megen fugt i boligen kan give infektioner i luftvejene og allergi.

Luft ud hver dag

Lav gennemtræk i 5 – 10 minutter, mindst 2 gange om dagen, f.eks. hver morgen og aften. Det giver den ønskede luftfornyelse uden at vægge og møbler bliver kolde.

Åben et vindue i alle rum og hold dørene mellem rummene åbne.

Luftventiler eller et vindue stående på klem giver ikke tilstrækkelig udluftning.

Det er heller ikke ordentlig udluftning at åbne døren fra f.eks. badeværelset til de øvrige rum.

Til slut er det heller ikke ordentlig udluftning at have et vindue på klem i længere perioder ad gangen (mere end 20 min.). Dette kan om vinteren afkøle bygningsdele og give temperaturforskelle i rummene, hvilket giver grobund for skimmelsvamp.

Der skal være gennemtræk i boligen.

Luft godt ud i køkkenet efter madlavning og sørg for ordentligt aftræk i køkken og bad.

Sæt eventuelt et stykke køkkenrulle op foran og se om det bliver suget ind til emfang/emhætten.

Begræns fugt

Du kan begrænse fugtproblemer ved at sørge for, at temperaturen aldrig kommer under 14oC.

Hvis der kommer dug i hjørnerne af termoruder, er det et tegn på, at der er for fugtigt i rummet.

Tør duggen af vinduerne.

I din bolig kan der være kolde områder i ydervæggene og på gulvet. Dine vægge kan blive særligt kolde og fugtige bag møbler og dine gulve lige sådan. Stil derfor ikke større møbler op ad væggen eller læg madrasser direkte på gulvet.

Hvis der står mindre møbler op ad væggen så hold øje med, om der samler sig fugt, der kan udvikle sig til skimmel.

Tør ikke tøj i boligen. Brug tørretumbler på vaskeriet.

Ejendomskontoret

Hvis du opdager fugt-/vandskader eller skimmelsvamp i din bolig, skal det fjernes så hurtigt som muligt.

Kontakt altid Ejendomskontoret, hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere råd og vejledning.

skimmelsvamp-web

Download folder om "Godt indeklima" her.

Skimmelsvamp

Skimmelsvampe er bittesmå svampe, der viser sig som grønne, sorte, brune eller hvide pletter eller skjolder på gulve, møbler, vægge eller i loftet.

Skimmelsvampe kan kun vokse, hvor der er fugtigt.

Så al forebyggelse af skimmelsvamp begynder med at holde boligen tør, så du kan få et sundt og godt indeklima.

Skyldes skimmelsvampen årsager, du selv har været med til at forårsage, skal du som beboer straks rette op for forholdene og selv udføre og bekoste opretningen.

Fremover skal du følge rådene i folderen "Godt indeklima", sådan at skimmelsvamp kan undgås.

Sådan foretager du opretningen efter skimmelsvamp

 1. Rens den skimmelramte overflade med Klorin eller Rodalon.
 2. Lad det sidde mindst 30 minutter, før du vasker det af.
 3. Hold øje med, om skimmelsvampen kommer igen.
 4. Kontakt Ejendomskontoret, hvis du ikke selv kan løse problemet, eller det drejer sig om et større areal.
 5. Læs information om godt indeklima.

Læs mere på www.skimmel.dk.

kirken p3268144I Store Hus er det kun tilladt at holde én 1 kat.

Husk at søge tilladelse på Ejendomskontoret, før du anskaffer dig din kat.

Anskaffer du sig et husdyr, som ikke er tilladt, vil du være nødsaget til at afskaffe det for at kunne bo i Store Hus.

Opdager du, at du har skadedyr i boligen, har du PLIGT til at melde det til Ejendomskontoret STRAKS, da du ellers kan blive ansvarlig for at betale for udryddelsen og genopretning af forholdene alle steder, hvor de har bredt sig. 

1. Væggelus

Væggelus kan være meget svære at bekæmpe, men breder sig kun sjældent fra lejlighed til lejlighed.

Spredning af væggelus sker typisk via. f.eks. rørgennemføringer, via bohave, eller hvis gæster tager problemet med til den respektive beboelse. Spredningen kan også via. f.eks. sengetøj, ombytning af senge, madrasser, gavle eller andre bohavearter.

I langt de fleste tilfælde udføres behandlinger mens lejligheden fortsat bebos. 

Det betyder, at der udlægges bekæmpelsesmidler på strategiske steder, f.eks. under sengen, på sengerammen, på gulvet, på paneler, bag sengeborde m.m. Der behandles de steder hvor væggelus typisk er – i og omkring sengemiljøet, og der sprøjtes ikke mere end højst nødvendigt. 

Væggelus opsøger alene mennesker / bloddonorer, når den er sulten. I mellemtiden tilbringer den ventetiden i passende gemmesteder i nærheden af sengemiljøet. De mest almindelige gemmesteder er revner, sprækker, bag tapet, bag billeder, under sengen, inde i madrassen, i sammenføjninger, natborde, under gulvtæpper, bag paneler, under gulvene m.m. Væggelus bider typisk sidst på natten, hvor man ligger stille og sover dybt.

Æglægningen forgår på beskyttede steder godt skjult, hvor æggene klæbes fast til underlaget. Væggelus lægger mere end 200 æg, 4-5 pr. dag. Æggene klækkes over en længere periode, afhængig af varme og kuldeforhold m.m. Æg kan ikke bekæmpes med sprøjtemidler, men man kan alene slå stadiet ihjel med varmebehandling eller nedfrysning.

Væggelus spredes i langt de fleste tilfælde via bohave, kufferter, fra rejser, overnatning ude i byen, hos venner m.m. Byttes og/eller fjernes sengetøj, senge, gavle, tæpper eller andet, sker spredning omgående til nye arealer, så undgå at fjerne effekter fra berørte arealer, mens behandlingen pågår.

Væggelus kan forblive skjulte i lange perioder, hvilket i høj grad er en medvirkende årsag til at behandlingen trækkes ud over en længere periode, ofte 3-12 måneder. 

Væggelus har i den senere tid udviklet resistens mod de bekæmpelsesmidler der findes på markedet, hvilket i høj grad besværligør en effektiv bekæmpelse.

Der behandles indtil der ikke er flere konstateringer, og sprøjtningen udføres hver 14. dag indtil afslutning. 

Den bedste selvhjælp

For bedste selvhjælp, bør man destruere madrasser, sengetøj, seng, fjerne gulvtæpper, afpille tapet, samtidig med at der udføres sprøjtebehandlinger. 

Alternativ kan 

 • alt bohave varmebehandles, f.eks. i en sauna, hvor alt stilles et par timer ved min. 45-50 grader.
 • alt bohave fryses ned til min. -18 grader i min. 1 døgn. Det tager ca. 8 timer at indfryse 2,5 kg tøj til -18 grader. Væggelus er meget følsomme overfor frost.
 • tøjet vaskes ved min. 60 grader, eller tøjet tørretumbles ved min. 45 grader i 30 minutter. Tørretumbling MÅ ALDRIG ske i fællesvaskerier - dette gælder også i Store Hus -, hvis effekterne ikke først er blevet vasket ved min. 60 grader. Det skyldes, at tørretumblerne ikke kører mere end et par minutter, hvis fugtighedsfølerne konstaterer, at tøjet er tørt. Derefter kan væggelusene sprede sig til den næste bruger af tørretumbleren. Bliver dette påbud ikke overholdt, bliver den ansvarlige pålagt at betale for samtlige opretningsarbejder og økonomiske byrder, der er i forbindelse med udryddelsen af væggelusene - også de steder de efterfølgende konstateres.

Behandling af boligen 

Før behandling udføres, skal behandlerne kunne komme til så meget af værelserne og omkring sengemiljøet som overhovedet mulig.

 1. Derfor skal sengetøj fjernes, så kun dyner og hovedpuder ligger tilbage (sengetøj behandles som nævnt ovenfor)
 1. Alle effekter skal fjernes under sengen
 1. Madrassen bliver vendt, og derfor skal behandlerne kunne komme til omkring hele sengemiljøet
 1. Skuffer i sengebord skal tømmes, så der er frit for behandlerne

 

 

 

images1

 

Download ansøgning om installation af egne hvidevarer her

Det er selvfølgelig tilladt at installere vaskemaskine, opvaskemaskine og kondenstørretumbler i din bolig.

Du skal dog først ALTID indhente skriftlig tilladelse hos Ejendomskontoret.

Tilladelse gives, på betingelse af, at :

 • alle omkostninger, der er forbundet med installationen, afholdes af dig, ved såvel opsætning som nedtagning samt reetablering
 • installationen er udført håndværksmæssigt korrekt, og opfylder alle lovmæssige krav. Tilslutning skal ske til godkendt vådrumsstik
 • der ved montering af vaskemaskine og opvaskemaskine ikke sker kobling direkte på blandingsbatteriet
 • der ved montering af vaskemaskine og opvaskemaskine bliver monteret en oversvømmelsesventil
 • du accepterer, at du som beboer er erstatningspligtig, hvis installationen direkte eller indirekte forårsager skade på bygningsdele, inventar m.v.
 • der til en hver tid er en gældende indboforsikring for boligen og at en sådan kan fremvises ved synet.
 • der skal fremvises faktura fra elektriker og autoriseret VVS hvis den opføres uden for vådrumszonen.
 • vaskemaskinen/opvaskemaskinen skal synes og godkendes af vores synsmedarb3ejder indne den tages i brug

 

 

 

images1

Download folder om Indvendig vedligeholdelse.

Oplysninger om råderet kan hentes her. Oplysninger om vedligeholdelsesreglementet kan hentes her.

Formålet med en indvendig vedligeholdelseskonto er at sikre en pæn og ensartet vedligeholdelse af boligerne i Store Hus.

Hver måned indsættes et beløb på en særlig konto for din bolig. Pengene er beregnet til indvendig vedligeholdelse af din bolig. Størrelsen af beløbet besluttes på afdelingsmødet.

Hvert år i januar sender KAB dig en oversigt over, hvad der står på kontoen, men du kan også få oplyst saldo på Ejendomskontoret.

 

VEDLIGEHOLDELSE AF DIN BOLIG

Du kan :
1. Selv vælge at udføre et vedligeholdelsesarbejde.
2. Selv vælge at bestille håndværker.
3. eller overlade bestilling af håndværkere til Ejendomskontoret, hvis du af væsentlige årsager ikke selv er i stand til dette

 

HVAD DÆKKER DEN INDVENDIGE VEDLIGEHOLDELSESKONTO?

Vedligeholdelseskontoen kan bruges til at dække udgifter til
• Maling
• Tapetsering
• Slibning og lakering af gulve 
• I rimeligt omfang, udgifter til nødvendigt malerværktøj


Bemærk at andre udgifter ikke vil blive dækket af vedligeholdelseskontoen.
Dette gælder også, hvis du har misligholdt din bolig eller dele af den, da du selv er pligtig til at betale for al misligholdelse.

 

HVORDAN GØR DU?

1. BESTIL TID TIL VEDLIGEHOLDELSESSYN FOR AT FÅ FORELØBIG SKRIFTLIG TILLADELSE

Når du ønsker at gøre brug af din vedligeholdelseskonto, skal du før ALT ANDET kontakte Ejendomskontoret for at booke en tid til et vedligeholdelsessyn.

Du må ikke igangsætte arbejder eller indkøbe varer, før du har fået udført synet, og har fået foreløbig skriftlig tilladelse til at kunne benytte din indvendige vedligeholdelseskonto.

Får du ikke denne foreløbige skriftlige tilladelse vedrørende brug af vedligeholdelseskontoen, vil du blive nægtet at få udbetalt pengene efterfølgende.

Synet er en besigtigelse af din bolig og det ønskede vedligeholdelsesarbejde, så du kan få en godkendelse på, om du kan benytte din indvendige vedligeholdelseskonto til dit vedligeholdelsesarbejde.

Kontoen kan bruges til at dække udgifter til maling, tapetsering, slibning og lakering af gulvene, samt i rimeligt omfang udgifter til nødvendigt malerværktøj. Du kan IKKE få udbetalt penge fra kontoen til løn for eget arbejde.

Det er heller IKKE nogen selvfølge, at du kan benytte kontoen til dit ønskede vedligeholdelsesformål.

Hvis en medarbejder fra Ejendomskontoret vurderer, at f.eks. soveværelset trænger mere til vedligeholdelse end stuen, eller at gulvene trænger væsentligt mere til slibning og lakering, end væggene trænger til maling, kan det være, at du bliver anvist, hvordan og hvor pengene fra den indvendige vedligeholdelseskonto skal anvendes.

Samtidigt med at du booker en tid til dit første vedligeholdelsessyn, kan du på Ejendomskontoret få oplysninger om:
• Saldo på vedligeholdelseskontoen
• Vedligeholdelsesreglement
• Hvordan du bruger din vedligeholdelseskonto
• Hjælp og gode råd


2. 6-MÅNEDERS FRIST

Når du har fået din foreløbige skriftlige tilladelse af Ejendomskontoret, skal dit vedligeholdelsesarbejde være færdiggjort senest 6 måneder efter dato for den skriftlige tilladelse.

Får du ikke færdiggjort vedligeholdelsesarbejdet inden for fristen og/eller er dit vedligeholdelsesarbejde ikke udført håndværksmæssigt korrekt, vil du ikke få hverken hel eller delvis udbetaling fra den indvendige vedligeholdelseskonto, og tilladelsen vil herefter bortfalde.

Du må derfor igen booke en tid til et vedligeholdelsessyn for at opnå en skriftlig tilladelse til at vedligeholde din bolig.

 

3. BESTIL TID TIL GODKENDELSE AF VEDLIGEHOLDELSEN

Har du fået skriftlig tilladelse og har du / din håndværker udført dit vedligeholdelsesarbejde håndværksmæssigt korrekt og inden for fristen, skal du sørge for at søge godkendelse af arbejdet på Ejendomskontoret.
Du skal derfor sørge for at bestille tid på Ejendomskontoret.

Ved godkendelsen vil en medarbejder fra Ejendomskontoret besigtige arbejdet. Du kan enten vælge at indlevere en nøgle til Ejendomskontoret eller eventuelt selv være til stede ved besigtigelsen, selv om din tilstedeværelse dog ikke er et krav.

Dog skal du, før udbetaling fra den indvendige vedligeholdelse kan ske, sørge for at :
• Underskrive udbetalingsblanketten – dette kan du gøre på Ejendomskontoret i forbindelse med din foreløbige skriftlige godkendelse.

• Udlevere bankkontonummer og telefonnummer på dig selv og/eller oplyse at udbetaling skal ske helt eller delvist og direkte til forhandleren / håndværkeren.

• Udlevere udspecificerede fakturaer fra momsregistrerede forhandlere og / eller momsregistrerede håndværkere (andre fakturaer accepteres ikke) på dit vedligeholdelsesarbejde.
Vær opmærksom på, at fakturaerne kun må beskrive det skriftligt godkendte arbejde.

 

BEGRÆNSNINGER I BRUG AF KONTOEN

Vedligeholdelseskontoen kan ikke bruges til genopretning af skader, som skyldes misligholdelse, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig brug.

Fakturaer fra forhandlere eller håndværkere, der ikke er momsregistrerede, afvises som manglende dokumentation, og adgang til vedligeholdelseskontoen nægtes.

Den dag du opsiger din bolig lukker vedligeholdelseskontoen, og du kan ikke få udbetalt fra den.

Såfremt du har udgifter på foreløbige godkendte vedligeholdelsesarbejder, skal du sørge for at få vedligeholdelsesarbejdet godkendt, før du siger din bolig op, så du, din forhandler eller håndværker kan få pengene udbetalt.

 

Tilladelse til at påbegynde dit vedligeholdelsesarbejde bortfalder, hvis :

- Du har opsagt dit lejemål, før du modtager en foreløbig skriftlig tilladelse.

- Du har opsagt dit lejemål, efter du har modtaget foreløbig skriftlig tilladelse, men inden du har færdiggjort dit vedligeholdelsesarbejde.

- Du har opsagt dit lejemål inden du har fået endelig skriftlig godkendelse af Ejendomskontoret.

 

 

 

 

 

 

 

 

08-05-30 002 - kopi

   
   

Du har som beboer mulighed for at ringe til vagtnumre ved akutte tilfælde, hvis der opstår :

 • Svigt i varmeforsyningen i større omfang, såfremt dette ikke skyldes egne forhold (f.eks. manglende udluftning m.v.)
 • Svigt i vandforsyningen i større omfang, såfremt dette ikke skyldes egne forhold (f.eks. tilkalkning m.v.)
 • Svigt i elforsyningen i større omfang, f.eks. mørklagt parkeringsplads eller manglende el i bolig, såfremt dette ikke skyldes egne forhold. (som f.eks. manglende sikringer m.v.) 
 • Ved smadrede ruder med fare for vandindtrængen, såfremt dette ikke skyldes egne forhold, herunder misligholdelse, hærværk m.v.
 • Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige

Henvendelse MÅ KUN ske vedrørende følgende ovennævnte forhold.

 

Vagtnumre MÅ KUN benyttes uden for Ejendomskontorets åbningstid.

 

Ring til ejendomskontoret og følg vejledningen, vagtnummer 36 77 03 44

 

Tilkaldes en håndværker via vagtnummeret unødigt (d.v.s. anvisninger ovenfor IKKE er fulgt), i Ejendomskontorets åbningstid eller uden aftale, vil omkostningen og administrationen af tilkaldelsen blive opkrævet direkte hos dig.

Store Hus                         Sadelmagerporten 2-4                        2650 Hvidovre                        36 77 03 44                             Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.