Bytte af din bolig

Beboere i almene boligafdelinger kan bytte med beboere i andre almene boligafdelinger eller i private udlejningsbyggerier. Man skal dog have boet i boligen i mindst tre år. Man kan ikke bytte med beboere i private andelsboligforeninger eller ejerboliger.

En bytning er lovgivningsmæssigt en opsigelse af din bolig, og en indgåelse af en lejekontrakt på et andet lejemål. Bytning af en bolig skal ALTID være godkendt af KAB, som administrerer boligerne i Store Hus og det boligselskab, som administrerer den bolig, du bytter til.

Når du har fået godkendelser på bytte af din bolig, skal du huske at kontakte Ejendomskontoret eller afvente en skriftlig indkaldelse til et servicetjek og et fraflytningssyn.

Ovennævnte er kun de generelle retningslinjer for bytte af din bolig.

Download og læs derfor venligst folderen om Boligbytte og fremleje grundigt igennem.

Fremleje af din bolig

Der er i visse situationer mulighed for fremleje i indtil to år, når årsagen er sygdom, arbejde i udlandet, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende.

Du har ret til delvis fremleje, hvis din bolig er blevet for stor. Du må dog højst fremleje halvdelen af din bolig, og samlet set må der højst bo en person pr. beboelsesrum.

Afdelingen kan modsætte sig fremlejen, såfremt der er rimelig grund til det.

Du skal give besked til KAB eller Ejendomskontoret, hvis du fremlejer en del af din bolig, og kopi af fremlejekontrakt skal sendes til KAB før fremlejeforholdet begynder. I forbindelse med fremleje, er det vigtigt at huske, at lejeforholdet stadig er mellem dig som beboer og KAB. Det betyder, at du er ansvarlig for, at der bliver betalt husleje, at husordenen bliver overholdt, og at boligen ikke bliver misligholdt. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, hvem du fremlejer din bolig til.

Ovennævnte er kun de generelle retningslinjer for fremleje af din bolig.

Download og læs derfor venligst folderen om Boligbytte og fremleje grundigt igennem.

pengeFor at alle beboere kan have glæde af et rent Store Hus og af en ryddelig pæn containergård, er du som beboer nødsaget til at bidrage - og det er der rigtig mange, der gør.

Dog kan det alligevel falde enkelte beboere svært ikke at efterlade skrald på fællesarealer eller at sortere korrekt.

Husk at det altid er muligt at spørge Ejendomskontoret om råd til, hvordan du sorterer korrekt.

Lader du stå til og forlader et fællesområde eller containergården efterladende f.eks. dagsrenovationslignende affald eller har du rodet i efterladt affald og spredt det over et område, vil Ejendomskontoret udstede en bøde pr. gang / pr. fejlsorteret pose / genstand på min. kr. 200,00.

Beløbets størrelse er besluttet af beboerne.

06-01-27 avedrevrket - kopiDownload brochuren "Hold varmen i kulden" her, Brunatas brochure om varmemålere her

Hvis en eller flere af dine radiatorer ikke giver megen eller slet ingen varme fra sig, kan der være flere årsager.

1. Radiatoren klukker eller risler

Er radiatoren begyndt at klukke eller risle, så er det muligvis tid til at udlufte radiatoren.

Luftbobler i radiatorerne spærrer for cirkulation af det varme vand – hvilket medfører mindre varme, enten i din egen lejlighed eller hos en anden beboer i Store Hus

Hvordan lufter du ud?

Luk først helt op for varmen, så der skabes et lille overtryk i radiatoren.

 1. Luften lukkes herefter ud i modsatte ende af termostat håndtaget. (brug udluftningsnøgle)
 2. Når luften er ude, vil der pibe en lille stråle vand ud.
 3. Hvis du ikke får vand ud, skal du kontakte Ejendomskontoret.
 4. Stil termostaten i en mellemstilling f.eks. 3. Det svarer normalt til en stuetemperatur på omkring 20oC.
 5. Efter ca. en time kan du kontrollere, om temperaturen er passende. Er det ikke tilfældet skru så lidt op eller ned, indtil du har den ønskede temperatur. Der går ca. en time, før reguleringen kan mærkes.

2. Termostaten har sat sig fast

Det er nemt selv at kontrollere, om termostaterne virker, som de skal. Når du skruer helt op, skal radiatoren blive varm over det hele. Omvendt skal den - efter en time eller to - blive kold, når du lukker termostaten.

Kontrollérer du termostaterne en til to gange om året, får du undersøgt, om der er defekte termostater, som bør repareres eller skiftes ud. Du får også kontrolleret, om en termostat har "sat sig fast" i en bestemt position. Det kan typisk ske, hvis den har været lukket i længere tid.

 Hvordan løsner jeg en termostat, der har sat sig fast?

 1. Sluk for radiatoren.
 2. Med en umbracconøgle løsnes den indvendige skrue på båndet ved halsen af termostaten.
 3. Forsigtigt tages termostaten af, som skal sidde tilpas løst, da du ellers skal løsne den indvendige skrue noget mere.
 4. Der hvor termostaten har siddet er en ventil med en split. Det er denne split som meget blidt skal motioneres, sådan at skidt og kalk fjernes fra siderne af den.
 5. Tag dig god tid, bank ikke på ventilen, men brug en tang til at løsne splitten med.
 6. Sæt termostaten på igen og stram den indvendige skrue med umbracconøglen.

Kontakt Ejendomskontoret hvis du stadig ikke efter 10 minutter har varme i radiatoren.

3. Udvendig temperatur

Er temperaturen udenfor ikke langt nok nede til at varmefølerne slår til automatisk, vil du givetvis ikke få tilført tilstrækkelig varme i din bolig. Det drejer sig som oftest om en kort periode i efteråret.

Kontakt Ejendomskontoret hvis du stadig ikke efter nogle dage har varme i boligen.

vinter 08-03-19 sne ved vinter store hus pske 019xBoligindretning optager mange, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

Råderetten giver dig som beboer, som har lyst til at forbedre eller ændre din almene bolig, mulighed for det.

Om det er småjusteringer eller store ændringer, der skal til for at gøre boligen ideel for dig, er op til dig selv.

Råderetten giver i en almen bolig:

 • større frihed til at bestemme over egen bolig
 • flere muligheder for at præge boligen efter egne ønsker og behov

Princippet i råderetten er, at du selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Ønsker du at lægge vinyl eller linoleum i entré, repos eller køkken, kan du læse om dette her.

Ønsker du at opsætte skillevæg, kan du læse om dette her.

Øvrige oplysninger om råderet kan hentes her eller som elektronisk brochure http://www.e-pages.dk/bl/2/.

I Store Hus skal der anvendes borehammer for at gennembryde betonvæggene. 

En sådan hammer kan lånes af beboerne på ejendomskontoret mod fremvisning af legitimation.

Benyttelse af maskiner skal altid ske under størst mulig hensyntagen til de øvrige beboere og ejendommen. Maskiner, der kan medføre støjgener for naboer, skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest muligt, og må kun foregå på følgende tidspunkter :

- Hverdage mellem kl. 9:00 - 19:00

- Lørdage mellem kl. 9:00 - 16:00

- Søn- og helligdage kl. 9:00 - 12:00 

 

Du må ikke bore huller hverken i fuger eller i fliser.

Det skyldes, at badeværelset i bruseafsnittet er renoveret efter nogle særlige vigtige håndværksmæssige metoder, fordi tætheden for vandgennemtrængning bag fliserne skal bevares fuldstændig tæt.

Den vandtætte membran, som fliserne er sat op på, må ikke gennembores med skruer eller andet til eventuelt badeforhæng eller andre ophæng i brusedelen.

Du må heller ikke bore i gulvklinkerne, da risikoen for vandnedsivning derved vil være til stede.

Sker dette alligevel, vil du blive opkrævet for udgiften til reetablering af forholdene samt for følgevirkningerne af skaden.

unknownDet har desværre vist sig, at der er andre end Store Hus' beboere, der benytter "lånte" briknøgler.

Briknøglerne er du som beboer personligt ansvarlig for, og ved udlåning er du også ansvarlig.

Derfor opfordres du til at være varsom, da hændelser, der kan henføres til brug af din briknøgle, resulterer i brud på husorden - og ikke mindst en spærret briknøgle.

Briknøglen kan genaktiveres på Ejendomskontoret efter aftale.

vinter 06-03-18 3 byparken i sneHuslejen skal betales senest den 5. i måneden.

Hvis huslejen ikke betales til tiden opkræves et gebyr. Opkræves din leje ikke automatisk via PBS, kan du indbetale via gironummer 700-1460. Husk at skrive dit lejemålsnummer på kortet.

Huslejestigninger

Stigninger i huslejen bliver meddelt skriftligt med 3 måneders varsel, mens ændring i varmeopkrævningen kan ske med 1 måneds skriftligt varsel.

Betaling af varme

Du vil senest 4 måneder efter KAB har modtaget varmeafregningen fra Avedøre Fjernvarmeværk modtage dit varmeregnskab i din postkasse.

Betaling af el

Du skal selv sørge for at være tilsluttet el-forsyningen og betale forbrug direkte til leverandør.

Forsikringer

Store Hus har en forsikring, der dækker bygningerne ved brand, vand og stormskade. Denne forsikring dækker ikke skader på dit indbo, glas og kumme. Du bør derfor i egen interesse selv tegne en husstands- og ansvarsforsikring, hvis du ikke allerede har en sådan.

Betingelserne
for lægning af vinyl- eller linoleumsgulv er følgende:

·at ejendomskontoret før pålægning skal besigtige
dit trægulv i boligen og standen af det. Trægulvet skal i hele boligen være i
pæn stand, uden slid og ikke helt eller delvist misligholdt

·at du afventer en skriftlig tilladelse fra ejendomskontoret, før du igangsætter arbejdet

·at vinyl- eller linoleumsgulvet lægges efter håndværksmæssige forskrifter og er
limet i kanterne, således at der ikke kan trænge vand ind under vinylen eller linoleummet

·at du accepterer, at du som beboer er erstatningspligtig, hvis vinyl eller linoleumsgulvet
viser sig ikke at være limet, så vinylen eller linoleummet dækker over
eventuelle senere opståede vandskader, der forårsager skade på bygningsdele,
inventar, hårde hvidevarer m.v.

·at ejendomskontoret får mulighed for at syne arbejdet efter endt udførelse, inden en måned fra dato
for ansøgningen. Du er ansvarlig for at indkalde til dette syn. Tidsfristen
er for at undgå, at der ikke i mellemtiden fra tilladelsen er givet, sker for meget slid på trægulvet

·at alle omkostninger, der er forbundet med håndværker eller indkøb af materialer og montering
afholdes af dig ved pålægning, og alle reetableringsarbejder i forbindelse med
din egen fjernelse af vinyl- eller linoleumsgulvet i din lejeperiode afholdes af dig

·da vi ikke kan konstatere, om vinyl- eller linoleumsgulvet er limet i kanterne, således at
der ikke kan trænge vand ind under det, er du erstatningspligtig, hvis vinyl- eller linoleumsgulvet viser sig ikke at være limet, så vinylen eller linoleummet dækker over eventuelle senere opståede
vandskader, der forårsager skade på bygningsdele, inventar, hårde hvidevarer
m.v. Har du en faktura, der beskriver dette, vil vi meget gerne bede om denne

Overholder du ikke alle ovenævnte punkter, vil du desværre ikke kunne opnå tilladelse til
at kunne fraflytte din bolig uden at skulle reetablere forholdene.

Kontakt Ejendomskontoret for at få tilsendt en ansøgning på lægning af vinyl- eller linoleumsgulv, afhent den på Ejendomskontoret eller download den her.

 

Download vejledning

Vi lægger stor vægt på, at der er plads til alle i Store Hus.

Når det er sagt, så skal vi understrege, at det på ingen måde gælder beboere, som bevidst overtræder husordenen.

Vi har en del gange brugt mange ressourcer fra Ejendomskontorets side på beboere, som bevidst overtræder husordenen, men har været udsat for, at sagerne ikke bliver taget alvorligt af beboeren, før vi på lovlig vis har kunnet stoppe beboeren i at udøve larm ved at varsle, at sagen bliver overgivet til Beboerklagenævnet med henblik på ophævelse af lejemålet, eller før vi sendte sagen i Juridisk afdeling i KAB til viderebehandling. Juridisk afdeling i KAB anbefaler os ikke at behandle sager, som ikke er dokumenterede og skrive til beboere om klagesager uden bevisførelse, både fordi vi skal være sikre på, at vi skriver til den rigtige beboer, og fordi beboerklagenævnet/retten afviser enhver sag, der ikke er dokumenteret.

Derfor er vi nødt til at bede om følgende fra din side:

 • Din klage skal være præcis. Den skal indeholde en nøje beskrivelse af det påklagede forhold, dato og tidspunkt for generne
 • Den påklagede beboers navn og adresse skal være oplyst i klagen
 • Klagen skal endvidere indeholde underskrifter eller særskilte vidneforklaringer fra vidner, der har overværet den påklagede hændelse.
 • Der skal være min. to klager fra to forskellige lejemål på den samme sag før vi skriver til beboer.
 • Flere eksempler om lignende eller andre overtrædelser kan anføres på klagen med eventuelle vidneerklæringer på disse hændelser.

Vi vil skal derfor bede om, at du retter klagen til og sender den underskrevet til os. Vi vil derefter behandle klagen.

Vi er klar over, at det tager lidt længere tid for dig at opfylde punkterne, men det er nødvendigt for sagsbehandlingen.

Det er selvfølgelig tilladt at opsætte skillevæg i sin bolig. Du skal dog først ALTID indhente skriftlig tilladelse hos Ejendomskontoret.

Tilladelse gives, under betingelse af, at:

 • Ejendomskontoret før opsætning besigtiger din bolig og standen af gulvet, hvor skillevæggen skal opsættes. Trægulvet skal i hele boligen være i pæn stand, uden slid og ikke helt eller delvist misligholdt
 • du afventer en skriftlig tilladelse fra Ejendomskontoret, før du igangsætter arbejdet
 • skillevægge opsættes efter håndværksmæssige forskrifter
 • du accepterer, at du som beboer er erstatningspligtig, hvis skillevæggen forårsager skade på bygningsdele, inventar m.v.
 • Ejendomskontoret får mulighed for at syne arbejdet efter endt udførsel, inden en måned fra dato for ansøgningen. Du er ansvarlig for at indkalde til dette syn. Tidsfristen er for at undgå, at der ikke i mellemtiden fra tilladelsen er givet, sker for meget slid på trægulvet
 • alle omkostninger, der er forbundet med håndværker eller indkøb af materialer og montering afholdes af dig ved opsætning, og alle retableringsarbejder i forbindelse med din egen fjernelse af skillevæggen i din lejeperiode afholdes af dig

Overholder du ikke alle ovennævnte punkter, vil du desværre ikke kunne opnå tilladelse til at kunne fraflytte din bolig uden at skulle retablere forholdene.

Kontakt Ejendomskontoret for at få tilsendt en ansøgning på opsætning af skillevæg, afhent den på Ejendomskontoret eller download den her.

 

 

 

 

 

Store Hus                         Sadelmagerporten 2-4                        2650 Hvidovre                        36 77 03 44                             Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.